Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đợt II và triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, năm 2019
Nội dung chi tiết:1Ke_hoach_thuc_hien_ngay_phap_20190925103130713_Signed.pdf