Chương trình 153 Tỉnh ủy Lào Cai
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Kết luận số 29-KL/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Xem chi tiết nội dung chương trình tại đây: Chương trình 153 Tỉnh ủy Lào Cai.doc