CHỈ THỊ CUA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
Tải về