CV 653 KHTH V/v hướng dẫn công tác thư viện trong trường phổ thông