CV662 GDTX V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.