Văn bản về thực hiện dạy thêm, học thêm; các khoản thu trong nhà trường và chuyên cần vùng cao
1630-SGD-GDTRH001_20190926092420190926092740441_Signed.pdf