Đề án Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020
Xây dựng và thực hiện đề án "Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020" nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kì 2015-2020
Xem chi tiết nội dung Đề án tại đây:
06-ĐA-TU Đề án Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020.pdf